در اجرای احکام کیفری و زندان موضوع ادغام احکام قطعیت یافته و تجمیع  و اعمال ماده ۵۱۰ قانون ائین دادرسی کیفری از موارد مهم در یک پرونده زندانی دار میباشد . دفتر وکالت ما با ۳۰ سال سابقه در انجام و قبول وکالت  پرونده های زندانی دار جهت ادغام احکام قطعیت یافته در اجرای احکام…

تماس بگیرید
آدرس