مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مسئولیت رسیدگی به پرونده های حقوقی مناطق۶ و ۱۲ شهرداری تهران را بعهده داشته و ادرس و نشانی مجتمع قضائی شهید بهشتی به شرح ذیل میباشد : تهران میدان فردوسی خیابان سپهبد قره نی نبش خیابان سمیه دفتر وکالت ما در همسایگی این مجتمع قرار داشته و ما بطور روزانه…

تماس بگیرید
آدرس