قرار تامین دلیل صدور و اجرای قرار تامین دلیل که با هدف حفظ دلیل و استفاده از آن در آینده انجام می گیرد براساس مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری انجام پذیرفته و صدور و اجرای قرار تامین دلیل بر عهده شورای حل اختلاف می باشد که توسط متقاضی یا وکیل قرارتامین دلیل…

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس