یکی از موضوعات مهمی که  که معمولا در مراجع قضایی دعاوی متعددی در خصوص آن مطرح می شود موضوع” اثبات نسب”  است که از جمله دعاوی امور حسبی میباشد  . اصولا افراد از طریق رابطه سببی و نسبی به یکدیگر پیوند می خورند و آثار و نتایج  حقوقی میان آنها پدید می آید. روابط نسبی…

تماس بگیرید
آدرس