دعوی ابطال شرط داوری در قراردادها یا بطلان شرط داوری زمانیست که یکی از طرفین قرارداد بخواهد از ارجاع به داور و مداخله وی جلوگیری بعمل آورد .

تماس بگیرید
آدرس