مـــــاده ۱۴۷ اصلاحی ثبـــــــت براساس ماده ی اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ متصرفین ساختمان ها و اراضی با سند عادی و یا اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان در زمین هایی نموده اند که بدلیل موانع قانونی صدور سند مالکیت جهت آن میسر نگردیده میتوانند از کمیسیون ماده ۱۴۷ ثبت تقاضای سند مالکیت…

ابطال معاملات و قراردادها در خصوص کلیه معاملات و عقود و مبایعه نامه ها و هر نوع قراردادی حتی قرارداد رسمی چنانچه اثبات شود که ارکان اساسی صحت معاملات معمول نگردیده و یا هر هر گونه کشف فساد می توان ابطال سند موصوف را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه پس از جری تشریفات مقرر…

تماس بگیرید
آدرس