ابطال معاملات و قراردادها در خصوص کلیه معاملات و عقود و مبایعه نامه ها و هر نوع قراردادی حتی قرارداد رسمی چنانچه اثبات شود که ارکان اساسی صحت معاملات معمول نگردیده و یا هر هر گونه کشف فساد می توان ابطال سند موصوف را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه پس از جری تشریفات مقرر…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button