خیانت در امانت یکی از جرائم کیفری میباشد که باستناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و با شکایت شاکی خصوصی و با  وکیل کیفری شاکی اغاز میگردد. در خصوص موضوع این جرم اولین چیزی که باید دانست معنی لغوی این موضوع است . خیانت : خیانت به معنی پیمانشکنی و نقص عهد…

تماس بگیرید
آدرس