امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری از قبیل ، قیمومیت ، ترکه متوفی ، غائب مفقود الاثر ، محجورین و موارد در ارتباط با آن پرداخته می شود. ماده ۱ قانون امور حسبی مقرر می دارد: « امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلف اند نسبت به آن…

ضم امین : ضمیمه کردن فردی درست کار و امانت دار و دارای صلاحیت به ولی قهری شحص محجور توسط دادگاه را ضم امین می گویند . موضوع : ضم امین معنای لغوی ضم : افزودن معنای لغوی امین : امانت دار مقدمه هرگاه ولی قهری شخص محجور،  توانایی اداره امورمالی شخص محجور را نداشته…

ولایت  به معنای سرپرستی است و مخصوص پدر و جد پدری می باشد که هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارند و در مقام تصمیم گیر برای کودک از قدرت قانونی یکسانی برخوردار هستند اما ولایت ولی قهری زمانی معنی می یابد که ….. موضوع : ولایت ولایت : رسیدگی به امور حقوقی  مالی و غیر…

یکی از راه های قانونی ساده و اسان برای اثبات نسب پدری اماره ای قانونی به نام اماره فراش است که مصادیق قانونی ان نیز در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۶۰ قانون مدنی و در حقوق ما  پیش بینی شده است . مشاوره حقوقی رایگان با وکیل  ۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲ نشانی دفتر وکالت ما :…

نفی ولد یا نفی نسب یکی از موضوعات مهمی است که  که معمولا در مراجع قضایی دعاوی متعددی در خصوص آن مطرح می شود. اصولا افراد از طریق رابطه سببی و نسبی به یکدیگر پیوند می خورند و آثار و نتایج  حقوقی میان آنها پدید می آید. روابط نسبی و سببی  میان افراد دارای آثار…

مدارک لازم جهت صدور گواهی حصر وراثت توسط وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم دادخواست انحصار ورثه آغاز میگردد که پروسه ای زمانبر و گاه ناممکن برای کسانیکه یک یا چند ورثه اماده همکاری نباشند میباشد بعد از انحصار وراثت امکان اخذ تحریر ترکه و تقسیم ماترک و حتی مهر و موم ترکه و فروش…

محجور به شخصی گفته میشو د که از تصرف در امور مالی و غیر مالی خود منع شده است  وکیل میبایست ضمن مشاوره حقوقی نسبت به پیگیری جهت صدور  دادنامه محجوریت و تعیین قیم جهت افراد دچار حجر اقدام نماید. انواع محجورین : محجورین به ۳ گروه اصلی  تقسیم میشوند: ۱-صغار ۲-افراد غیر رشید ۳-مجانین…

در صورت فوت پدر یا محجوریت وی و یا اینکه به هر دلیلی ولایت وی بر فرزند از بین رفته باشد ولایت قهری فرزند به پدر بزرگ یا جد پدری ( ولی قهری ) منتقل میگردد و همچنین افراد محجور نیز نیازمند به ولی یا قیم میباشند که بدان حکم قیومیت گفته می شود  ولایت…

یکی از موضوعات مهمی که  که معمولا در مراجع قضایی دعاوی متعددی در خصوص آن مطرح می شود موضوع” اثبات نسب”  است که از جمله دعاوی امور حسبی میباشد  . اصولا افراد از طریق رابطه سببی و نسبی به یکدیگر پیوند می خورند و آثار و نتایج  حقوقی میان آنها پدید می آید. روابط نسبی…

تماس بگیرید
آدرس