بر اساس ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه در قرارداد داوری طرفین پیش بینی خاصی در خصوص نحوه نحوه ابلاغ رای داور از طریق پست – ارسال اظهارنامه – ابلاغ حضوری – ایمیل و … نگردیده باشد ابلاغ رای داور توسط دادگستری انجام میشود . الزاما رای داوری میبایست بصورت رسمی و قانونی ابلاغ…

تماس بگیرید
آدرس