سعید شکورپناه نویری سرپرست گروه وکلای متخصص دیوان و رئیس اداره حقوقی بنیاد توسعه پایدار

نویری

سرپرست وکلای متخصص دیوان و رئیس بنیاد توسعه پایدار

سعید شکورپناه نویری

به زودی . . .

حقوقدان 95%
وکیل متخصص دیوان 80%
رئیس بنیاد توسعه پایدار 88%
رئیس شرکت بازرگانی کیش تک 75%

حقوقدان

طراح وب - Stsoftbd

2007 - 2015

2003 - 2005

توسعه دهنده وب - Envato

2015 - 2017

دانشگاه آکسفورد

2005 - 2007

2017 - Present