سیم ترکه - گواهی حصر وراثت - مهرو موم ترکه - تقسیم ماترک - پلمپ ترکه - وصیت - حصر وراثت

« وصیَّت و ارث »

با از دنیا رفتن فرد مبحث ارث و وصیت و همچنین گواهی حصر وراثت یا گواهی انحصار ورثه  ؛مالیات بر ارث ؛ تقسیم ماترک و ارث و میراث و دیون و بدهی های میت بین وراث پر رنگ می شود و دعاوی تسیم ترکه  و مهر و موم و پلمپ ترکه؛ انحصار وراثت و….طرح و گاه سالیان سال بطول می انجامد – بنابراین ابتدا به وصیت و سپس به ارث  و بعدا به سایر مباحث  توسط وکیل متخصص ارث می پردازیم .

متاسفانه بسیاری از هموطنان عزیز سالیان سال قادر به حل این مشکل نبوده و از ارث محروم مانده اند ما با سالها سابقه وکالت و تجربه فراوان در کوتاهترین زمان شما را به ارثتان خواهیم رساند و

وصیت در واقع  آخرین فرصت و سفارشات و توصیه های فرد زنده برای بعد از مرگ خود می باشد و به عبارت دیگر وصیت آخرین فرصت هوشیاران برای گفتگو با زندگان بعد از فوت می باشد و آخرین اراده های فرد مرده می باشد که در زمانی که حیات ندارد اجرا شود ،وصیت کننده را موصی و وراث مال یا حق مورد وصیت را موصی له و مال یا حق مورد وصیت را موصی به گویند .

کسی که به موجب وصیت ولایت بر ثلث یا بر صغیر داشته و عامل اجرای وصیتنامه بعد از مرگ می باشد را وصی گویند . موصی ( فرد در گذشته ) در زمان حیا ت خود طی وصیتنامه می تواند یک یا چند نفر وصی تعیین نموده و یا اینکه کسی را برای نظارت بر عملکرد وصی معین کند .ید وصی بر اموال شخص فوت شده ید امانی ید امانی میباشد .

مواد ۸۲۵ ال ۸۶۰ قانون مدنی به موضوع وصیت اختصاص دارد اهمیت وصیت بدان درجه از اعتبار است که در آگهی حصر وراثت و یا تصفیه ترکه قید می گردد که : « هر کس وصیتنامه ای از متوفی در اختیار دارد ظرف ۳ ماه به داگاه ارسال نماید » که این موضوع حکایت از تاثیر عمیق کیفیت وصیت بر ارث و میراث دارد .

شرایط صحت و اعتبار وصیت

شرایط اساسی صحت هر معامله برابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی معین گردیده که رعایت آن در صحت عقود و ایقاعات اهمیت فراوانی دارد علی الخصوص تراضی در عقود تبرعی اهمیت خاص دارد چرا که در عقود معوض دو طرف معامله مالی دریافت می کنند اما در عقود تبرعی تنها یکطرف جلب منافع می نماید ؛ به ویژه در وصیت که در حالت کهولت و ناتوانی نوشته می شود این موضوع اهمیت بیشتری می یابد .

اهلیت موصی و وصی از جمله کبیر بودن ؛ عقل ، جایز التصرف بودن و اهلیت تمتع را نیز نباید در وصیت و وصیت نامه از نظر دور داشت .

و در آخر اشتباه مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی نیز از موجبات بطلان می شود .

از آنجا که ارث یک عایدی رایگان است که زندگی شخص را متحول می سازد ؛ از آنجا که طبع تصرفات رایگان به گونه ایست که در آن امکان تقلب و فریبکاری برای سوء استفاده وجود دارد ، در موقعی که صحت و اصالت یک وصیتنامه مورد انکارو تردید فرار گرفته و یا در خصوص آن ادعای جعل میگردد ؛ لازم است هریک از وراث ذینفع شخصاً یا توسط وکیل رسمی دادگستری مسلط به قانون ارث طی دادخواست با خواسته تنفیذ اعتبار وصیتنامه  ویا اثبات صحت و اصالت وصیتنامه اعتبار آنرا به تائید دادگاه برسانند .

اثبات وصیت در دادگاه تابع قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی است.

بطلان و بی اعتباری وصیت نامه

 1. چنانچه وصیت کننده در اثر خودکشی از دنیا رفته باشد وصیت او باطل است و فاقد اعتبار میباشد!
 2. هرگاه شخص در وصیتنامه خود یک یا چند نفر را از ارث محروم کرده باشد آن وصیت نافذ نبوده و باطل میباشد .
 3. اگر ثابت شد ه موصی وصیَّت موخری داشته وصیَّت مقدم او باطل است به عبارت دیگر در صورت کشف و وجود یک یا چند وصیتنامه وصیت آخر صحیح و سایر وصیت نامه ها باطل است .
 4. وصیت مازاد بر یک سوم (ثلث ) اموال باطل است مگر با رضایت ورثه .
 5. چنانچه متوفی در اثر قتل از دنیا رفته باشد ، قاتل از ارث محروم است و وصیت در خصوص وی نیز بی اعتبار است .

« انواع وصیت نامه »

وصیت در قانون انواع مختلف دارد اما در سه گروه عمده جمع بندی گردیده که عبارتند از :

۱ ـ وصیت نامه خود نوشت : وصیتنامه است که با خط موصی (متوفی ) نوشته شده و درتاریخ معین به امضاء وی رسیده باشد ؛ این وصیت نامه معمولیترین و متداولترین نوع وصیتنامه است و تنها عیب آن عادی بودن سند است که به آسانی تحریف و جعل می شود و قابل از بین بردن است هر چند که فقدان سند  چه عمدی باشد خواه سهوی در دادگاه قابل استماع نیست .

۲ ـ وصیت نامه سری : وصیتنامه سری عبارتست از وصیت نامه ای که در داخل پاکت یا لفاف دیگری بصورت لاک و مهر و موم شده در اداره ثبت محل اقامت نگهداری می شود ، موصی باید شخصاً وصیت نامه را به اداره ثبت محل ببرد و به موجب ماده ۷۵ قانون ثبت آنرا به صندوق امانات ثبت بسپارد .

۳ ـ وصیت نامه رسمی : وصیت نامه رسمی از بسیاری جهات بر سایر وصیت نامه ها رجحان دارد و بعد از فوت بدون مراجعه به محاکم قابل اجرا میباشد ، جهت تنظیم این نوع وصیتنامه لازم به مراجعه به دفتر اسناد رسمی میباشد ،وصیت نامه طی سندی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت و پس به امضاء موصی میرسد .

« ارث و میراث »

با در گذشت متوفی پس از خارج نمودن دیون متوفی از ماترک و همچنین ثلث ترکه طبق وصیت و هزینه کفن و دفن آنچه که از اموال باقی می ماند پس از پرداخت مالیات بر ارث مطابق گواهی حصرورارث را ارث گویند .

ابتدا به پاره ای تعاریف می پردازیم :

ترکه ( ماترک ) : آنچه از اموال و حقوق یا قسمت مثبت دارائی میت باقی میماندرا ترکه یا ماترک گویند که در واقع عبارت از مال و اموالی است که از مرده باقی می ماند .

تحریر ترکه : لیست برداری و صورت برداری از اموال متوفی و دیون وی را که به درخواست ورثه یا وکیل یا نماینده قانونی آنان و یا وصی توسط شورای حل اختلاف انجام می شود را تحریر ترکه گویند .

مهر و موم ترکه : هر یک از ورثه یا وکیل یا نماینده قانونی آنان ؛ موصی له ، طلبکار و ی می تواند درخواست مهر وموم اشیاء ، وجوه نقد ؛ اشیاء و اسناد و اموال منقول متوفی را از دادستان بنمایند ،مهر وموم در صورتی انجام میگردد که تحریر ترکه انجام نشده باشد و در صورت تحریر ترکه در شورای حل اختلاف مهر وموم ترکه اصالتاً یا وکالتاً توسط وکیل پذیرفته نخواهد شد .

تقسیم ترکه : در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند باستناد ماده ۳۰۰ قانون امور حبسی درخواستا تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند ، این درخواست مقید به مرور زمان نیست .د .

گواهی انحصار ورثه : حصروراثت عبارت از دعوائی است که به موجب آن وراث متوفی یا افراد ذینفع از دادگاه تقاضای صدور تصدیق به منحصر بودن وراث به عدد و اشخاص معین و معلوم می نمایند که به آن گواهی انحصار وراثت یا گواهی حصرورثه نیز گفته می شود.

نحوه تقسیم ارث

ابتدا کل ماترک لیست برداری گردیده و به امضاء وارثین رسیده و پس کلیه هزینه کفن ودفن و کلیه دیون و بدهی های مرحوم پرداخت میگردد ،سپس چنانچه وصیت به ثلث شده باشد از اموال جدا گردیده و به مصرف مورد نظر موصی رسیده و اموال باقیمانده بین وراث مطابق قانون ارث تقسیم میگردد .

تقسیم ارث یا به فرض است یا به قرابت .

فرض سهم وراثی را گویند که سهمشان مشخص و ثابت است و قرابت آن عده از وراث را گویند که سهمشان معین نیست بعنوان مثال اگر گفته می شود سهم شوهر یک چهارم ترکه است این سهم با کم یا زیاد شدن فرزندان تغییر پیدا نمی کند و شماره آنان خواه یک دختر یا چندین پسر و دختر باشند در مقدار سهم فرض اثر ندارد .

اما در خصوص فرزندان چون سهم فرزندان به قرابت است این احتمال وجود دارد که سهم پسری سه چهارم بقیه یا بخش ناچیزی از آن شود و از فرض شوهر کمتر ببرد .

وراث یا سببی اند یا نسبی و به سه طبقه تقسیم میگردند :

 1. پدر و مادر ؛ اولاد و اولاد اولاد .
 2. اجداد ؛ برادر و خواهر ؛ دائی ها و اولاد آنها .
 3. عموها ؛ عمه ها ؛ خاله ها ؛ دائی ها و اولاد آنها .

بدیهی است تنها در صورتی طبقه بعد از ارث می برد که از طبقه قبلی کسی زنده نباشد .

بنابراین ترکه کسی پدر و مادر یا فرزند دارد به اجداد و برادر و خواهر یا عمو و عمه و دائی وخاله نمی رسد .

« محرومیت از ارث »

افراد ذیل در هر طبقه و جایگاهی که باشند  حتی اگر اسم آنان در گواهی انحصار ورثه یا گواهی احصار وراثت آمده باشد از ارث محروم و تقسیم ترکه می باشند :

 1. قتل از موانع ارث است کسی که موروث خود را عمداً بکشد از ارث محروم میگردد .
 2. در صورت کافر شدن هر یک از ورثه از ارث محروم است !!!
 3. در صورت لعان و نفی ولد زن و شوهر از یکدیگر فرزند از شخص لعان کننده خواه پدر باشد و یا مادر ارث نمی برد .
 4. فرزندان تولد یافته از عشق طبیعی ( زنا ) بدون عقد نکاح تولد یافته اند از ارث محروم می باشند .

«حجت و حاجب »

حجب در بحث ارث و میراث حالتی است که یک وارث بواسطه زنده بودن دیگری از ارث کلاً یا جزئاً محروم میگردد .

مثلاً بواسطه وجود برادر یا خواهر دیگر به برادر زاده ارث تعلق نمی گیرد و کلاً از ارث محروم میگردد و یا اینکه در صورت وجود فرزند ارث همسر از یکچهارم ( ربع ) به یک هشتم (ثمن ) تنزل می یابد .

ارث زوجین نسبت به یکدیگر

در ازدواج دائم چنانچه یکی از زوجین در هنگام فوت دیگری زنده باشد از ارث برخوردار میگردد .

حصه و سهم الارث شوهر از زن نصف است در صورت فرزند دار بودن اگر چه از شوهر دیگر باشد یکچهارم میباشد .

حصه و سهم الارث زن از شوهر یکچهارم ( ربع ترکه ) است و اگر فرزند داشته باشد یک هشتم ( ثمن اعیانی ) میباشد .

در صورت تعدد زوجات ثمن اعیانی ترکه یا ربع با السویه بین آنها تقسیم میگردد .

یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه واعیان به همسر ( زن ) تعلق می گیرد . چنانچه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق وارث خود را از عین تموال استیفاء کند .

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر برابر گواهی انحصار ورثه شوهر صاحب تمام ارث زن است اما در خصوص زن متاسفانه اینطور نیست و زن تنها نصیب خود را می برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث بوده و به دولت تعلق می گیرد .

ارث پدر و مادر نسبت به فرزند

چنانچه مادر میت زنده باشد یک سوم ( ثلث ) اموال به آنها تعلق می گیرد اما در صورت داشتن فرزند یک سدس( یک ششم ) می شود .

اگر کسی بمیرد و فرزند و نوه ای نداشته باشد هر یک از پدر و مادر وی که زنده باشند صاحب تمام ارث میگردند و اگر هر دو زنده باشند دوسوم ( ۲ ثلث ) پدر و یک سوم ( یک ثلث ) به مادر تعلق می گیرد اما اگر مادر حاجب در ارث داشته باشد یک ششم ( سدس ) ماترک متعلق به مادر و بقیه مال پدر است .

ارث دختر و پسر ( فرزند )

دختر اگر تنها فرزند باشد نیمی از ارث متعلق به اوست .

در صورت وجود ۲ دختر یا بیشتر بدون اولاد ذکور دو ثلث ترکه به آنها تعلق می گیرد .

اگر متوفی دارای تک فرزند باشد خواه پسر خواه دختر تمام ارث به وی میرسد .

اگر تمام فرزندان پسر یا همگی دختر باشند ترکه به تساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید .

اگر فزندان مختلط و پسر ودختر باشند پسر دو برابر دختر ارث می برد و ما بقی به نسبت بین بقیه وراث تقسیو میگردد .

تصدیق یا گواهی انحصار وراثت

براساس مواد ۳۶۰ الی ۳۷۴ قانون امور حبسی هر یک از وراث یا وکیل یا اشخاص ذیفع می توانن تصدیق انحصار ورثه تحصیل کنند .

درخواست کتبی انحصار وراثت پس از ثبت یکنوبت در روزنامه کثیر الانتشار یا محلی آگهی شده و پس از انقضاء مدت در صورت عدم وجود معترض یک گواهی در خصوص وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها صادر و توسط شورای حل اختلاف به وکیل یا ذینفع تسلیم می شود ،این حکم برابر مقررات قابل تجدید نظر است .

در واقع می توان گفت که گواهی حصروراثت عبارت از دعوائی است که به موجب آن وراث متوفی از شورای حل اختلاف تقاضای صدور  تصدیق منحصر بودن وراث به عدد و اشخاص معین و معلوم می نمایند .

ما با هزینه ای بسیار اندک و در زمانی کوتاه گواهی انحصار ورثه شما را آماده و به شما تحویل می نمائیم .

( لایحه ) به فرض اینکه مستند دعوی اصیل بوده و به تبع آن اصل دین ثابت باشد دلیلی بر بقاء آن اقامه نشده است در اینصورت وفق ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی اینان سوگند استظهاری ضرورت داشته است ….

بعد از ثبوت دین و بقاء آن نیز با ورثه در صورتی مسئول پرداخت خواهند بود که ترکه را قبول کرده و معادل دین یا بیش از آن نصیب آنها شده باشد ( مواد ۲۲۶ و ۲۳۲ و ۲۴۸ قانون امور حبسی ) و این نکات در پرونده نامعلوم است .

مشاوره حقوقی رایگان ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ توسط وکیل پایه یک دادگستری
مشاوره حقوقی رایگان توسط وکیل پایه یک دادگستری ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

مشاوره حقوقی در دفتر وکالت ما رایگان بوده و حق المشاوره از شما دریافت نخواهد گردید .جهت تماس با وکیل با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید.

وکیل ارث وکیل ارث وکیل متخصص ارث حصر وراثت گواهی انحصار ورثه  وصیتوکیل ارث ارث حصر وراثت کواهی انحصار وراثت  تقسیم ترکه انحصار ورثه  وکیل ارث حصر وراثت ماترک وکیل متخصص ارث   حصر وراثت میزان ارث تقسیم ترکه وکیل متخصص ارث  حصر وراثت تقسیم ماترک حصر وراثت مهرو موم ترکه  وکیل متخصص ارث وکالت در ارث و میراث گواهی انحصار ورثه تقسیم ترکه حصر وراثت وکیل متخصص ارث وکیل ارث .

4 نظر در مورد “وصیت و ارث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس