مشاوره حقوقی باوکیل وکیل اظهارنامه نمونه دادخواست ادله اثبات دعوی

اظـــــــهارنامـــــــــه

اظهار نامه نوعی طلب حق از دیگران قبل از تقدیم دادخواست یا شکوائیه می باشد که بوسیله آن به خوانده اخطار میگردد که قبل از شکایت به حل معضل بپردازد ؛ این عمل در راستای مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ میباشد .

بهتر است در ارسال اظهار نامه دقت فرمائید که باعث هوشیاری طرف مقابل و یا ارائه مدارکی که ممکن است بعداً علیه شما از آن استفاده شود نگردید و چنانچه اظهار نامه ای به شما ابلاغ گردید بهتر است قبل از پاسخ با وکیل  یا مشاور حقوق با تجربه مشورت فرمائید.

جهت نگارش و نحوه ارسال یا پاسخ به اظهار نامه با ما تماس بگیرید .

۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی رایگان

دادخـــــــواســـت

بعد از انقضاء مهلت اظهار نامه چنانچه به حقتان نرسیدید ترجیحاً توسط وکیل رسمی دادگستری با اعطاء وکالت نسبت به اقامه دعوی اقدام میگردد ؛ در واقع شروع رسیدگی در محاکم با تقدیم دادخواست میباشد .تنظیم و تحریر فرم دادخواست می بایست با دقت فراوان صورت پذیرد .

ادلــــه اثـــبات دعوای

برابر ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات نماید .دلایل اثبات دعوی در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی به شرح ذیل می باشد :

  1. اقــرار
  2. اســناد کتــبی
  3. شـــهادت
  4. امـــارات ؛ معاینه محل ؛ تحقیقات محلی ، کارشناسی
  5. قــسم
  6. جهت مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید .

اقــــرار

یکی از موثرترین ادله اثبات دعوی اقرار می باشد ، بطوریکه به تجویز ماده ۲۰۲ آئین دادرسی مدنی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .

اقرار ممکن است شفاهی باشد و یا کتبی اقرار خارج از دادگاه می بایست با تمسک به دلایل دیگری به اثبات برسد

اقرار وکیل در حق موکل نافذ نیست و چنانچه وکیل در دادگاه اظهار نماید که موکل وی مدیون است چنین اقراری از جانب وکیل دادگستری در حق موکل نافذ نیست و اصولاً اقراری که قاطع دعوی باشد قابل توکیل نمی باشد .صدور حکم بر مبنای اقرار وکیل رسمی دادگستری علیه موکل نمی تواند مستند صدور دادنامه قرار گیرد مگر اینکه وکیل شخصاً مجه مورد معامله را اخذ کرده باشد و یا اقرار نماید که وجه را شخصاً دریافت نموده تا به موکل برساند .

اقرار صرفاً در حق اقرار کننده نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست بنابراین در یک محکومیت تضامنی اقرار ردیف اول نمی تواندباعث محکومیت خوانده ردیف دوم گردد و یا اینکه دادگاه نمی تواند اقرار عده ای از ورثه را در حق ورثه ای که اقرار نکرده است سرایت دهد .

مواد ۲۰۲ تا ۲۰۵ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۱۲۵۹تا ۱۲۸۳ قانون مدنی به مبحث اقرار اختصاص دارد .

اســـــناد کتــــبی

سند براساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی عبارت از هر نوشته ایست که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .

سند بر دو نوع است رسمی و عادی

سند رسمی عبارت از اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد .

مواد ۲۰۶ الی ۲۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۸۴ الی ۱۳۰۵ قانون مدنی به مبحث اسناد بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی اختصاص یافته است .

شخص خواهان می بایست اسناد خود را ضمیمه دادخواست نموده و به دادگاه تسلیم نماید .

شــــهادت

شهادت شهود و گواهان یکی از اذله اثبات دعوی می باشد که قانونگزار در مواد ۲۲۹ الی ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۱۳۰۹ لغایت ۱۳۲۰ قانون مدنی بدان پرداخته است .شهادت براساس نحوه اطلاع شاهد به سه دسته تقسیم میگردد :

  1. گواه اصـــــلی
  2. گواه بــــرگواه
  3. مطلـــــــع

گواه یا شاهد اصلی کسی را گویند که بصورت مستقیم و بصورت عینی و بدون واسطه مفاد گواهی را با حواس پنجگانه خود حس کرده باشد .

گواه برگواه شاهدی را گویند که خود شخصاً مفاد گواهی را حس نکرده اما به کسی که آنرا لمس نموده دسترسی داشته و با واسطه از واقعه مطلع گردیده باشد .

مطلع کسی را گویند که نه مفاد گواهی را حس کرده و نه به کسی که آنرا حس کرده دسترسی داشته و منشاء اطلاعات وی بعنوان مثال اهالی محل بوده است .

استماع اظهارات گواه برگو.اه زمانی مجاز است که شاهد یا گواه اصلی به علت غیبت ، بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن متعذر یا متعسر از ادای شهادت باشد ویا حضور وی جهت ادای شهادت در دادگاه ممکن نباشد .

و از مطلع نیز زمانی تحقیق میگردد که شاهد یا گواه برگواه وجود نداشته باشد .

خوانده یا وکیل مدافع خوانده نیز در دفاع از خود در مقابل شهادت می تواند به جرح گواه یا جرح گواهی بپردازد .

جرح شهود یعنی اینکه شهواد فاقد شرایط لازم برای ادای شهادت مانند نفع شخصی ، وجود دشمنی با خوانده ، تکدی گری ، ولگردی و ….. باشد  .

جرح گواهی یعنی اینکه بر شرایط گواه شاهد ایرادی وارد نبوده و شاهد یا گواه شرایط لازم برای ادای شهادت را داشته اما مفاد گواهی گواه با واقعیت منطبق نبوده و به مفاد شهادت شهود ایراد وارد می شود .

خوانده ای که به گواه و یا گواهی گواه ایراد می گیرد باید ادله معارض خود را ارائه دهد که به این عمل جرح گفته می شود .

بطور کلی به ادعای نبود شرایط گواه جرح و در مقابل به شرایط وجود شرایط گواهی تعدیل گفته می شود .

لازم به ذکر است که تحقیق محلی همان تحقیق از شهود اصلی ؛ گواه برگواه و مطلعین است که به جای آن در محل دادگاه در محلی که تحقیقات باید انجام شود به دستور قاضی دادگاه انجام می پذیرد .

چنانچه خوانده برای جرح مهلت بخواهد دادگاه می تواند یک هفته به خوانده یا وکیل رسمی و قانونی خود که دارای وکالت نامه رسمی ملصق به تمبر مالیاتی کانون وکلا باشد اعطای مهلت نماید .

همچنین خوانده می تواند به منظور جرح گواه تعرفه نماید .

برخلاف باور عمومی وجود رابطه خویشاوندی به تنهائی مانع شهادت نیست زیرا مفاد ماده ۴۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که وجود رابطه خویشاوندی یا خادمی و مخدومی را از موارد جرح می دانست در قانون مصوب ۱۳۷۹ تکرار نشده و در قانون آئین دادرسی کیفری نیز در این باره ممنوعیتی ذکر نگردیده است

شهادت و گواهی کذب و دورغ مستوجب مجازات کیفری در صورت اثبات شهادت کذب می باشد .

قرائــــــن و امـــــارات

قرائن و امارات نشانه هائی هستند که دلالت بر واقعیتی می نمایند و دلیل بر امری از نظر قاضی یا قانون شناخته می شوند .

معاینه و تحقیقات محلی و نظریه کارشناسی نیز ارزش اماره را دارد .

امارات به دو نوع اماره قانونی و اماره قضائی تقسیم میگردد .اماره قضائی در طول مراحل دادرسی حاصل میگردد اما اماره قانونی از قبل موجود بوده است .

صدور قرار کارشناسی و ارجاع امر به کارشناس با درخواست متقاضی و پرداخت هزینه کارشناسی صورت می پذیرد .

در صورتیکه اعتراض به نظر کارشناسی وجود ئاشته باشد موضوع به هیات کارشناسی ارجاع میگردد ، همچنین در صورت وجود نیاز به توضیح کارشناس احضار میگردد .

« تعیین وقــــت دادرسی »

بعد از ارجاع دادخواست به دادگاه وقت نظارت و احتیاطی و همچنین وقت رسیدگی تعیین گردیده و نسخه ثانی به طرف مقابل ابلاغ میگردد .

جلســـــــه دادرسی و دفاع

در موعد دادرسی ادله اثباتی شما بررسی میگردد ، در صورت دارا بودن وکیل مدافع و اعطاء وکالت به وکیل نیازی به حضور شما در جلسه دادرسی نمیباشد .

صــــدور دادنامــــه

بعد از اعلام ختم دادرسی قاضی دادگاه نسبت به صدور دادنامه که در واقع تصمیم نهائی قاضی می باشد اقدام می نماید ؛ دادنامه ممکن است حضوری یا غیابی باشد ، دادنامه غیابی قابل واخواهی و دادنامه حضوری قابل تجدیدنظر خواهی ۲۰ روز بعد از ابلاغ میباشد .

کلید وازه حقوقی:

نحوه تنظیم دادخواست ثمن مبایعه نامه اجاره سرقفلی تخلیه دنبال وکیل با سابقه وکالت در پرونده های حساس قاض بازنشسته دادگستری و وکیل با نفوذ بهترین وکیل تهران مشاورین حقوقی بنگاه معاملات ملکی رای داوری نحوه تنظیم مبایعه نامه آموزش نحوه خرید ملک  سرمایه گذاری منافع ممکن الحصول .

هبه معاوضه ملک ابراء شرایط فسخ قرارداد انفساخ صورتجلسه خسارت تاخیر تادی حقوقی ـ خانواده شورای حل اختلاف انقضاء مدت

اسناد و مدارک اثبات دادگاه وکیل ایجاد حق فن دفاع فرم دادخواست پرونده وکیل عالی ترین وکیل دادگستری سند وکیل تلفنی کمک پرونده سایت وکیل پایگاه اینترنتی حقوقی پرسش و پاسخ اینترنتی حقوقی چگونگی تنظیم دادخواست سایت وکیل گرفتن تجدید نظر خواهی شماره پروانه وکالت پرونده جزائی وکیل ماهرترین وکیل خوب حقوقی واخواهی مستثنیات دین معامله به قصد فرار از دین واخواهی حقوقی تجدید نظر صدور و اجرای قرار تامین معرفی وکیل سایت استعلام وکیل بی هزینه دادنامه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اجرای احکام مدنی مزایده مناقصه حراج مجتمع قضائی شهر بهترین وکیل سایت رسمی وکیل رایگان اخطاریه بازداشت بدهکار و مدیون وکیل با نفوذ و رابطه قاضی بازنشسته و وکیل با سابقه وکیل زن کانون وکلاءمرکز امور مشاورین قوه قضائیه ادعای حق و حقوق قانونی سایت وکلاء و مشاور حقوقی دریافت خسارت ادعای خسارت سایت کانون وکلا ابلاغ رسمی وکیل جوان قاطع عالیترین وکیل تهران وکالت در پرونده حقوقی و مدنی ملکی و ثبتی احقاق حق شاکی اثبات ادعا وکیل عالی وکیل مدافع اعاده حیثیت مادی و معنوی وکیل موفق توقیف اموال بازذاشت مال مقررات مزایده و حراج و قیمت گذاری در اجرای احکام دفتر وکالت موسسه حقوقی معتبر و با سابقه پرینت فرم دادخواست اعتراض به حکم دادگاه سامانه وکیل در عالی ترین وکیل محکمه نحوه و چگونگی تنظیم و تحریر لایحه دفاعیه و شکایت آئین نگارش حقوقی استخدام در دفتر وکالت کار و فعالیت حقوقی کسب و پیشه سر قفلی رهن و اجاره املاک عرصه و اعیان زمین زراعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس