قانون استخدام کشوری

استخدام کلیه کارمندان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری انجام میگیرد ؛ انواع قرارداد های منعقد مشمول قانون استخدام کشوری به شرح ذیل میباشد:
۱ – استخدام رسمی و رسمی آزمایشی
۲- استخدام پیمانی برای مدت معین
۳- خرید خدمت یا کار معین ساعتی برای حداکثر یکسال
اکنون با توجه به قانون استخدام کشوری ابتدا هر یک ………..

.. از قراردادهای فوق را به تفصیل توضیح می دهیم :
استخدام رسمی : استخدام رسمی نوعی از حالت استخدام دولتی است که متقاضی پس از شرکت در امتحانات ودر صورت لیاقت و تعیین صلاحیت و تائید گزینش به موجب حکم رسمی برای تصدی پست های سازمانی ثابت در مشاغل حاکمیتی در یکی از گروه های ۱۲ گانه استخدامی به کارگمارده شده و اساس این نوع استخدام از طرق امتحان یا سابقه میباشد .
مستخدم بعد از قبولی و قبل از استخدام رسمی می بایست یک دوره آموزشی ۳ ساله را گذرانده ودر صورت رضایت از عملکرد وی و تائید هسته گزینش جزء کارمندان رسمی دولت خواهند گردید در غیر اینصورت بدون هیچگونه تعهدی حکم بر کناری آنان صادر خواهد گردید ؛ مگر اینکه تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی نموده و یا اینکه در خواست ۲ سال مهلت جهت احراز شرایط استخدامی بنماید.
استخدام پیمانی : استخدام پیمانی به کسی می گویند که بصورت قراردادی بعد از امتحان و مراحل گزینش به طور موقت برای مدت معین ۱ تا ۳ سال جهت انجام کار استخدام دولت در می آیند .
استخدام پیمانی جهت رفع نیازهای استخدامی جهت تصدی پست های موقت موضوع ماده ۸ قانون استخدام کشوری به موجب قرارداد بین دستگاه دولتی و داوطلب خدمت پیمانی منعقد میگردد که در صورت رضایت قابل تمدید تا زمان بازنشستگی میباشد.
کلیه کارمندان پیمانی از لحاظ مزایای شغلی و تأمین اجتماعی همانند کارمندان رسمی بوده اما فسخ قرارداد پیمانی در هر زمان توسط هریک از طرفین با اعلام قبلی یکماه پیشتر امکانپذیر میباشد .
مستخدمین پیمانی یا قراردادی پس از شرکت در امتحانات استخدام رسمی و با احراز شرایط قابلیت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به استخدام رسمی دولت را خواهند یافت .
همانطوریکه سابقاً گفته شد تمدید قرارداد کارمند پیمانی صرفاً در صورت رضایت از عملکرد و خدمات کارمند و استمرار پست سازمانی و عدم وجود شکایت از کارمند پیمانی انجام گردیده و تمدید حکم استخدام پیمانی بیش از یکسال منوط به تائید هیات یا هسته گزینش می باشد .
دسستگاه های اجرائی موظفند در صورت عدم تمدید قرارداد پیمانی علاوه بر حقوق مرخصی استخقاقی یکماه آخرین حقوق و مزایارا نیز به وی پرداخت نمایند.
خرید خدمت یا قرارداد کار معین یا ساعتی: سومین و آخرین نوع استخدام در سیستم دولتی قرارداد خرید خدمت میباشد.
سازمانهای دولتی می توانند ۱۰ درصد پست های موقت سازمانی خود را به صورت ساعتی با قرارداد کار معین برای مدت حداکثر ۱ سال بدون تعهد استخدامی به کار گیرند.
افراد خرید خدمت و کار معین یا ساعتی کارگر خوانده شده و مشمول قانون کار بوده و طبق قانون کار با آنان رفتار خواهد شد .
کارگران خرید خدمت می توانند به پیمانی با رعایت شرایطی تبدیل وضعیت استخدامی شوند اما مدت خدمت آنها به صورت خرید خدمت جزو سوابق آنان محسوب نخواهد گردید .

ساعت کار کارمندان دولت

کارمندان دولت می بایست در هفته ۴۴ ساعت مشغول به کار باشند در صورت نیاز کارمندان دولت می توانند با موافقت دستگاه اجرائی مربوطه ساعت کار خود را تا یک چهارم (حداکثر ۱۱ ساعت در هفته ) تقلیل داده و طبعاً حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سابقه خدمت نیز بر همان اساس محاسبه خواهد گردید .
مرخصی کارمندان دولت
مرخصی سالیانه کارمندان دولت ۳۰ روز در سال با حقوق و مزایا می باشد و در هر سال تنها ۱۵ روز مرخصی قابل ذخیره می باشد ، مرخصی استعلاجی نیز حداکثر ۴ ماه میباشد.
کارمندان دولت در طول خدمت می توانند از ۳ سال مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورت نیاز و اشتغال به تحصیلات عالی مرتبط با شغل خود مرخصی بدون حقوق تا ۵ سال قابل افزایش می باشد.
مرخصی بدون حقوق از لحلظ بازنشستگی جزء سابقه خدمت محسوب نمیگردد کارمندان زن نیز چنانچه همسرشان در مأموریت باشند حداکثر به مدت ۶ سال میتوانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
غیبت
غیبت غیر موجه به مدت ۲ ماه بدون عذر موجه و اطلاع موجب اخراج کارمند خواهد گردید ؛ غیبت های پائینتر از ۲ ماه با گزارش سرپرست و رأی هیات تخلفات اداری موجب تنبیهات اداری کارمند برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد گردید .
حقوق
کارمند دولت علاوه بر حقوق ثابت میتواند از فوق العاده های شغلی نظیر فوق العاده کار در مناطق محروم و توسعه نیافته ، فوق العاده بدی آب وهوا ،فوق العاده ایثارگری با در صد جانبازی ، فوق العاده سختی کار و مشاغل سخت و زیان آور ،کمک هزینه عائله مندی و اولاد ؛ فوق العاده جذب ؛ فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی ؛ فوق العاده عملکرد و کارائی ؛ اضافه کار و…… بهرمند گردند .
میزان حقوق و مزایای کارمندان دولت همه ساله توسط سازمان امور استخدامی تعیین میگردد.

شرایط عمومی استخدام کارمندان دولت

-اعتقاد به دین اسلام یا ادیان رسمی کشور
-التزام به قانون اساسی
-داشتن تابعیت ایرانی
– دارای کارت پایان خدمت یا معافیت
– نداشتن سابقه کیفری و فساد عقیده !!!!
– دارا بودن تحصیلات دانشگاهی یا حداقل دیپلم
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و داشتن صحت مزاج و توانائی انجام کار کارمندان بخش دولتی در صورت داشتن شرایط عمومی استخدامپس از نشر آگهی و پذیرفته شدندر مراحل عمومی و تخصصی و هیات گزینش و هسته مرکزی گزینش به کار گمارده خواهند شد .

پایه و گروه

گروه عبارتست از یک مجموعه شغلی که به سبب مهارت و رشته تحصیلی و موضوع با یکدیگر نسبتاً همسان باشند.
مستخدم رسمی در گروهی که استخدام می شود بدوً و در شروع استخدام در پایه ۱ گروه مربوطه قرار می گیرد وبه ازای هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به کارمند اعطاء می شود .
ارتقاء گروه شغلی با شرایطی و تحت همان پایه قبلی امکانپذیر است و در صورت رضایت کارمند می توان او را به پست گروه پائینتر گماشت اما پایه تغییر نمی کند .
رسته شغلی
رسته عبارت از مجموعه مشاغلی است که با یکدیگر وابسته نزدیک داشته و در یک مجموعه باشند.

تبدیل وضعیت استخدامی

منظور از تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان دولت تبدیل نوع قرارداداستخدامی از خرید خدمت به قراردادی و یا از حالت قراردادی و پیمانی به استخدامی رسمی و یا بالعکس می باشد .
تبدیل وضعیت استخدامی به جز در موارد خاص با شرکت در امتحانات و آزمون مربوطه و احراز صلاحیت انجام میگردد.
کارمندان پیمانی در صورت موفقیت و تبدیل وضعیت استخدامی سوابق پیمانی آنان محسوب گردیده وبه شرایط سنی آنان نیز مدت استخدام پیمانی افزوده خواهد گردید.
تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی به پیمانی نیز با در خواست کتبی آنان و موافقت دستگاه ذیربط امکانپذیر بوده
که در اینصورت با باز خریدی ایام و سنوات رسمی کارمند به صورت پیمانی ادامه خدمت خواهد داد.

تغییر محل جغرافیائی خدمت

تعیین محل خدمت کارمندان رسمی دستگاه های اجرائی در بدو امربر عهده عالی ترین مقام اجرائی سازمان می باشد اما تغییرات بعدی محل خدمت مستلزم موافقت کارمند رسمی با رعایت جوانب می باشد مگر اینکه با رأی مرجع قضائی یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری باشد.
محل خدمت کارمندان پیمانی نیز همان محلی است که در پیمان قید گردیده است .
جهت مشاغل فاقد تصدی در محلهائی خاص ممکن است فوق العاده محل خدمت برای کسانیکه محل جغرافیائی خدمت آنها تغییر می کند اختصاص یافته و به فیش حقوقی آنان اضافه میگردد اما مدت این فوق العاده تغییر محل خدمت نباید بیش از ۵ سال باشد

تنزیل و ارتقاء پست سازمانی

براساس ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ پست سازمانی عبارتست از محل و جایگاهی که در ساختار سازمانی و صرفاً برای مشاغل حاکمیتی برای کارمند در نظر گرفته می شود .
پست سازمانی ممکن است متصدی داشته باشد و یا بلاتصدی باشد .
پست سازمانی همچنین ممکن است پست ثابت سازمانی یا پست سازمانی موقت باشد؛ استخدام رسمی در پست سازمانی موقت ممنوع بوده و صرفاً میتوان از کارمند پیمانی یا خرید خدمت استفاده نمود.
ترفیع عبارتست از احراز یک پایه بالاتر
تنزیل پست تا دو پایه یا یک گروه در اختیار هیات رسیدگی به تخلفات اداری بر اساس ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری میباشد.
مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری شورای حقوق و دستمزد مشاغل کارگری استخدام اتباع بیگانه نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر ورود به خدمت دیوان عدالت اداری دوره آزماشی مرخصی استحقاقی حقوق و مزایا طرح طبقه بندی مشاغل بازنشسته پایه گروه ترفیع فوقالعاده اضافه کار بازنشستگی قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری و وکیل دادگستری از کار افتادگی فوت صندوق بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشوری
تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی تفاوت تطبیق داوطلب استخدام پیمانی اصلاح ساختار سازمانی ؛ سطح مدیریت ارتقاء شغلی کارمند وبه کارگیری توانمند سازی کارمندان نحوه ارتقاء مسیر شغلی طبقه شغلی سطح
عمومی وافقی طبقات و سطوح مشاغل حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی گروه شغلی منفک از خدمت کمک هزینه عائله مندی قضات بازنشسته دیوان عدالت اداری

واگذاری به بخش خصوصی

 

 یکی از معضلات کارمندان سازمانها و شرکتهای دولتی واگذاری این واحد های دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست خصوصی سازی میباشد.

در صورت واگذاری بخش دولتی به بخش غیر دولتی یا خصوصی کارکنان می توانند تقاضای انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر نموده و یا  با بازخرید سنوات خدمت به مدت ۳ تا ۵ سال از مرخصی بدون حقوق بهرمند شوند .

همچنین بر اساس ماده ۲۱ قانون خدمات کشوری در صورت تمایل کارمند جهت انتقال به بخش غیر دولتی هزینه صندوق بازنشستگی توسط دولت تامین میگردد.

 در صورت واگذاری سهام بخش دولتی به بخش خصوصی قوانین و مقررات قانون کار بر روابط کارمند و کارفرما حاکم خواهد گردید بنابراین شرکتهائی مانند شرکت مخابرات و بانک ملت و …. که خصوصی گردیده اند از شمول قانون استخدام کشوری خارج و در صورت وجود مشکل استخدامی مرجع حل اختلاف آنها وزارت کار خواهد بود.

کارمندانی که دستگاه اجرائی آنان به بخش خصوصی واگذار شده می توانند یکی از طریق پنجگانه مذکور در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را انتخاب نمایند مشاهده‌ی مطالب دیوان عدالت اداری کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس