مشاوره حقوقی با وکیل کیفری و حقوقی خلع ید و تصرق عدوانی

تصرف عدوانی و خلع ید

دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از جمله دعاوی پرتعداد ملکی میباشد که حضور وکیل متخصص راطلب مینماید جهت هرگونه مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با تجربه در خصوص تصرف عدوانی و خلع ید با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ وکیل متخصص تصرف عدوانی و خلع ید تماس حاصل فرمائید.

ما ۳۰ سال نجربه موفق خود را در خدمت شما خواهیم گذاشت.

وکیل تصرف عدوانی وکیل خلع ید و قلع و قمع مشاوره حقوقی رایگان
وکیل تصرف عدوانی وکیل خلع ید و قلع و قمع مشاوره حقوقی رایگان

خلع ید

دعوی خلع ید دعوایی است که خواسته آن انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود .

به عبارتی در دعوی خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک او عدواناً به وسیله شخص دیگری بصورت من غیر حق  تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده ، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید ، از رفع ید از آن خودداری می ورزد .
استیلاء برمال دیگری در صورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف ، غیر مجاز و غیر قانونی باشد . عداوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است .
بنابراین برای تحقق غصب استیلاء بر حق دیگری باید بدون مجوز قانونی و به ناحق باشد وتصرفات متصرف برای غاصبانه و عدوانی بودن باید بدون اجازه مالک باشد و حال آنکه تصرفات موکلم باستناد مدارک تقدیمی دارا منشاء قانونی است.

ادله اثبات تصرف عدوانی

جهت اثبات تصرف عدوانی لازم است:

اولا: سبق تصرفات خواهان به اثبات برسد یعنی اینکه خواهان پرونده تصرف عدوانی و قلع و قمع لازم است ابتداء سابقه تصرفات خود را به اثبات برساند و اینکه قبل از خوانده یا مشتکی عنه مال در تصرف وی بوده است.

دوم اینکه ثابت نماید که تصرف عدوانی بنحو عدوان و یا با قهر و غلبه بوده است  بنابراین در صورت وجود اذن شاکی تصرف عدوانی محسوب نمیگرددو نباید امر تصرف با ناقل قانونی بوده باشد .

سوم اینکه در صورت شکایت کیفری  سوء نیت متهم تصرف عدوانی محرزگردیده باشد .

چهارم اینکه: در صورت شکایت کیفری تصرف عدوانی لازم است شاکی مالک رسمی باشد یعنی اینکه سند قطعی بنام وی در اداره ثبت اسناد و املاک باشد والا حق شکایت کیفری نخواهد داشت .

نمونه دادنامه خلع ید

خواهان: آقای رضا امین… با وکالت آقای …… به نشانی ساوه – خیابان امام خمینی – کوچه شفق – ساختمان تخت جمشید – دفتر وکالت غلامحسین محرابی

خواندگان:۱٫آقای کریم ….۲٫ خانم مریم …. ۳٫آقای محمد رضا ….. ۴٫آقای حافظ …… ۵٫ خانم فاطمه …. ۶٫ خانم مرضیه …. همگی به نشانی ساوه میدان مخابرات جنب پاساژ صدیق مغازه نان فانتزی هنرمند

خواسته ها:۱٫مطالبه اجرت المثل اموال ۲٫ خلع ید

<<رای دادگاه>>

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای رضا امین … فرزند ابولفضل با وکالت آقای ……. به طرفیت خواندگان آقایان و خانمها – کریم ۲- حافظ ۳- محمد رضا ۴- فاطمه ۵- مریم شهرت همگی ….. و فرزندان سعادتعلی ۶- مرضیه .. بخواسته استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید از حدود هفتاد مترمربع از پلاک ۴/۲۲۴۶ بخش یک ساوه مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال و محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به یکصد هزار ریال بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح خواسته اظهار داشته بموجب تصویر مصدق سند مالکیت استنادی موکل مالک چهار سهم از۱۷ سهم از ششدانگ پلاک ثبتی ۴/۲۲۴۶ بخش یک ساوه می باشد نظر به اینکه مورث خواندگان مغازه ای واقع در میدان مخابرات از مورث موکل اجاره نموده است متاسفانه مستاجر مبادرت به تصرف غاصبانه زمینی مجاور مغازه به مساحت تقریبی هفتاد متر مربع که بموجب سند مالکیت استنادی در مالکیت موکل می باشد نموده اند و تذکرات  موکل به مستاجر و خواندگان مبنی بر انتزاع ید غاصبانه توجهی مبذول نگردیده کماکان  خواندگان مورد مالکیت را غاصبانه در تصرف دارند. لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید حدود هفتاد متر مربع در پلاک فوق و مذکور و پرداخت اجرت المثل از تاریخ ۱/۱/۶۳ لغایت صدور حکم و اجرا آن و پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم دادگاه از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی اظهارات وکیل خواهان و پاسخ استعلام ثبتی و قدرالسهم خواهان و نظر به اینکه خوانده ردیف اول علیرقم ابلاغ واقعی اخطاریه و سایر خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و در قبال دعوی مطروحه دفاع موجه و موثری به عمل به عمل نیاورده اند و دلیلی بر جواز تصرفات خود در ملک خواهان و یا اذن و اجازه خواهان ارایه نکرده اند فلذا دادگاه دعوی خواهان و وکیل ایشان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۱۵ متر مربع از عرصه پلاک ثبتی مذکور وفق نظریه کارشناس نامبردگان را متضامنا به پرداخت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ دو ملیون ریال هزینه کارشناس و مبلغ ۰۸۵/۰۵۰/۷ تومان اجرت المثل ایام تصرف خواندگان در سهم خواندگان در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلغ قابل تجدید نظر خواهان در محاکم تجدید نظر استان مرکزی و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر استان مرکزی اراک است.

ابولقاسم شجاعی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی ساوه

 

تصرف عدوانی خلع ید وکیل تصرف عدوانی خلع ید مشاعی اجرای رفع تصرف عدوانی خلع ید وکیل تصرف عدوانی الزام به رفع تصرف و قلع و قمع کارشناس رسمی دادگستری وکیل قاضی بازنشسته وکیل تهران وکیل ماهر با حق الوکاله اقساطی پرونده کیفری و حقوقی تصرف عدوانی سبق تصرفات وکیل تصرف عدوانی تهران وکیال با تجربه کیفری و حقوقی.

اعاده تصرفات تصرف مال مشاعی خلع ید از مال مشاعی  وکیل تصرف عدوانی خلع ید از ملک مشاعی رد اتهام تصرف عدوانی یا خلع ید توسط وکیل خلع ید اعاده تصرفات  .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس