تامین اجتماعی

کلیه کارمندان دولت اعم از رسمی و پیمانی از تمامی مزایای تامین اجتماعی مانند ؛ بازنشستگی؛ ازکار افتادگی ، فوت ؛ بیمه بیکاری  و…. بر خوردار بوده ودر صورتیکه کارمند بخواهد تحت پوشش سایر بیمه ها و صندوق ها قرار گیرد و غیر از سازمان بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی را برگزیند بلامانع میباشد. در صورت نیاز به وکیل تامین اجتماعی با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱تماس حاصل فرمائید.

بیمه خدمات درمانی

کلیه شاغلین و بازنشستگان می توانند والدین و فرزندان خود را همرا با خود و همسر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهند.

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری صرفا شامل کسانی میگردد که بدون میل و اراده خود بیکار شده باشند.

تمامی کسانی که مشمول قانون کار و کارکشاورزی بوده و حداقل دارای ۶ ماه پرداخت حق بیمه و تحت پوشش قانون تامین اجتماعی باشند قادر به استفاده از مزایای بیمه بیکاری می گردند اما می بایست حق بیمه بیکاری آنان به میزان ۳ درصد مزد توسط کارفرما پرداخت گردد.

جدول مدت زمان دریافت بیمه بیکاری:

مدت زمان پرداخت مقرری بیکاری سابقه بیمه
برای متاهل ها برای مجردین
۱۲ ماه ۶ ماه از ۶ ماه تا ۲۴ ماه
۱۸ ماه ۱۲ ماه از ۲۵ ماه تا ۱۲۰ ماه
۲۶ ماه ۱۸ ماه از ۱۲۱ ماه تا ۱۸۰ ماه
۳۶ ماه ۲۶ ماه از ۱۸۱ ماه تا ۲۴۰ ماه
۵۰ ماه ۳۶ ماه از ۲۴۱ ماه به بالا

 

حداقل مدت زمان دریافت بیمه بیکاری ۶ ماه و  حداکثر آن ۵۰ ماه می باشد.

میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط مزد روزانه بیمه شده می باشد و به ازای هر یک از افراد تحت نکفل ۱۰ درصد افزوده می گردد اما تا سقف ۴ نفر نباید مقداربیمه بیکاری از حداقل حقوق ماهیانه بیشتر باشد.

لازم است بدانید که ترک کار کنندگان شامل بیمه بیکاری نمی گردند و بیمه بیکاری تنها به کسانی تعلق می گیرد که به صورت غیر ارادی مانند اخراج یا آسیب درحین کار بیکار شده باشند .

کارگران اخراجی تا یکماه فرصت دارند به هیئتت های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و درخواست مقرری بیمه بیکاری نمایند درصورت وجود دلیل موجه مانند بیماری و …   تا سه ماه نیز امکان مراجعه وجود دارد .

در صورت عدم رسیدگی به بیمه بیکاری دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

همچنین کسانی که در اثر ویروس کرونا بیکار شده اند مشمول بیمه بیکاری میگردند.

فوت کارمند

در صورت فوت کارمند دولت با هر میزان سابقه بازنشسته محسوب گردیده و حقوق بازنشستگی به وراث وی پرداخت میگردد. چنانچه کارمند زیر ۱۵ سال سابقه داشته باشد نیمی از حقوق بازنشستگی به وراث او پرداخت خواهد گردید . میزان حقوق وراث قانونی برابر ماده ۶ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری خواهد بود .

بیمه کارگران ساختمانی

براساس ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶  کلیه سازندگان ساختمان یا مالکین می بایست هنگام اخذ پروانه ساختمان حق بیمه کارگران خود را برای هر متر مربع زیر بنا معادل ۴% دستمزد ماهیانه سال به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند ، که شهرداری مکلف است هنگام صدور پروانه ساخت بیمه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث از حیث تعهدات جانی و مالی و گواهی تامین اجتماعی را دریافت نماید .

کلیه کارگران شاغل در بخش ساختمان حتی تخریب و ترمیم … براساس قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶  مشمول بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲  و قانون فوق می باشد .

همچنین براساس ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است با در یافت ۷% حق بیمه از کارگر و ۱۵% مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به ادامه بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کنند و صدور پایان کار منوط به صدور مفاصا حساب می باشد . کارگران فصلی نیز براساس قانون مشمول پرداخت حق بیمه بوده و مشمول قانون بیمه میگردند.

« حقوق همسر کارمندان دولت »

 

در صورتیکه همسر کارمندی به شغل دولتی در داخل کشور منصوب شود به تبعیت از محل کار همسر می تواند حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

مرجع تشخیص حساس بودن شغل سازمان امور استخدامی کشور میباشد.

استفاده از مستمری ۲ شوهر

بر اساس ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۳ ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق مستمری بازماندگان زوج متوفی نمی باشد.

صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلف می باشد در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع شده را مجدداً برقرار نماید .

 بر اساس ماده ۳۷ آئین نامه زوجه متوفی در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق مستمری بازماندگان به زوجه بر اثر آن از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد .

« پیگیری کیفری حوادث ناشی از کار  »

 در رسیدگی به حوادث ناشی از کار مانند سقوط از ارتفاع و یا جراحت ناشی از کار ، شکستگی استخوان ، فلجی ، قطعی نخاع و…. از آنجا که مستلزم پرداخت دیه می باشد علاوه بر نظریه پزشکی قانونی موضوع به کارشناس ارجاع تا درصد قصور و تقصیر هر یک از کارگر ، کارفرما و یا در صورت وجود پیمانکار را معین نماید.

 در این نوع پرونده ها ابتدائاً جهت مقصرین قرار تامین صادر میگردد ؛ در پوشش بیمه بودن محل کار در حوادث ناشی از کار اهمیت فوق العاده ای می یابد .

و همچنین چنانچه علائم هشدار دهنده و رعایت نکات ایمنی محل کار در درصد تقصیر موثر است .

 همچنین چنانچه مثلاً شرکت بعنوان کارفرما پروژه را تفویض نموده باشد و در قرارداد ایمنی محل کار و کارگران نیز تحت مسئولیت پیمانکار قرار گرفته باشد و مقصر و مسبب حادثه تغییر خواهد نمود .

اما در هر صورت لازم است که کارگر احتیاطات لازمه را به کار بسته و به هشدارها توجه نمایند . تشخیص میزان تقصیر و صدور حکم بر اساس ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر عهده قاضی می باشد و بر اساس تاثیر رفتر کارگر حادثه دیده یا کارفرما و پیمانکار و همچنین نظر کارشناسی و پزشکی قانونی مسئولیت هر یک کشخص و صدور حکم خواهد گردید .

بازنشستگی کارمند دولت

کلیه کارمندان دولت و سازمان های اجرائی بعد از ۳۰ سا خدمت جهت مشاغل غیر تخصصی و ۳۵ سال سابقه خدمت و معلولین ؛ جانبازای و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور با ۵ سال کمتر و زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت بازنشسته میگردد.

افراد زیر ۶۵ سال که زیر ۱۵ سال سابقه خدمت داشته باشند همان ۱۵ سال سنوات خدمت در نظر گرفته خواهد شد .

بازنشسته شدن علاوه بر این با در خواست کتبی کارمند و موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه زودتر از موعد مقرر مشروط به ۲۰ سال سابقه خدمت با در نظر گرفتن ۲۰ روز حقوق ماهیانه امکانپذیر می باشد ؛ اما چنانچه کمتر از ۲۰ سال باشد می بایست از خرید شود .

 به کارمندان بازنشسته به ازاء هر سال خدمت یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به همراه مرخصی های ذخیره شده خواهد گردید.

ترک تابعیت به موجب قانون موجب قطع حقوق بازنشستگی خواهد گردید !!!

هرگاه کارمند دولت فوت شود در هر مرحله و سابقه ای که باشد بازنشسته محسوب گردیده و نصف حقوق و مستمری بازنشستگی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد و حتی اگر کمتر از ۱۵ سال سابه داشته باشد نصف حقوق بازنشستگی به وراث وی تعلق می گیرد.

بنابر این شرایط بازنشستگی از لحاظ سن و سابقه برای مردان و زنان به شرح ذیل است:

 • دارا بودن ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال همراه با پرداخت بیمه جهت خانمها ی کارگر مشمول قانون کار به استناد تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی
 • دارا بودن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی برای مرد و زن به تجویز تبصره۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی .
 • دارا بودن ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی به استناد تبصره ۲از ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی.
 • دارا بودن ۲۰سال سابقه برای مردان و زنان به ترتیب ۶۰ برای مردان و ۵۵ برای زنان باستناد ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی.
 • دارا بودن ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه بیمه برای مردان و برای زنان ۳۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن به تجویز تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی
 • دارا بودن شرایط منعکسه در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره های آن.

 جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص قانون تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری جهت مشاوره حقوقی رایگان و قبول وکالت با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید.

نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری:

شماره دادنامه:۳۹۴

مرجع رسیدگی :شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری

شاکی:اقای براتعلی

طرف شکایت:اداره تامین اجتماعی خوزستان شعبه اندیمشک

موضوع شکایت و خواسته:الزام طرف شکایت به وصول و احتساب ایام کارکرد از مورخ ۱/۱/۵۹ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۷۴ و مجدداً از ۳۰/۴/۹۴ لغایت تاکنون بر اساس رای شماره ۱۳۲هیات حل اختلاف

گردشکار :شاکی دادخواستی بطرفیت مشتکی عنه و بخواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل دیوان و ارجاع آن به این شعبه به کلاسه فوق ثبت  گردیده شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل الذکر تشکیل وبا مداقه در ادعا و دفاع مشتکی عنه دادخواست و محتویات  پرونده ختم دادرسی را اعلام با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

((رأی دیوان))

نظریه اینکه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی طبق ماده ی۱۴۸ قانون کار نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و احراز رابطه ی کارگری و کارفرمایی به استناد مواد ۲و۳ قانون فوق الذکر و نیز مدت اشتغال در صورت اختلاف مطابق ماده ی ۱۵۷ قانون مذکور در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است و در صورت صدور رای مستندا به دادنامه ی شماره ی ۳۰-۲۹مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ و مجدداً از مورخ ۳۰/۴/۹۴ لغایت تا کنون(تقدیم دادخواست )اشتغال به کار داشته و کارفرما حق بیمه ی مدت مذکور را به تامین اجتماعی پرداخت ننموده و عدم احتساب سابقه توسط تامین اجتماعی که خلاف مقررات آمره تامین اجتماعی باعث تضییع حق شاکی  شده است لذا شکایت شاکی موجه تشخیص به استناد بند الف ماده ۴قانون تامین اجتماعی و آراء هیات عمومی دیوان  عدالت اداری به شماره ۵۱۸-۵۱۷ مورخ ۱۵/۷/۸۶ و ۶۷۸مورخ ۸/۸/۱۳۸۶و مواد ۱۰و۱۱و۶۳و۶۵ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره ی کل تامین اجتماعی استان خوزستان نسبت به دریافت  حق بیمه شاکی و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه ی وی صادر واعلام می گردد .برای صادره ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعبه محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه۶۴ دیوان عدالت اداری

مرادیان

وکیل تامین اجتماعی وکیل متخصص – قانون تامین اجتماعی – دیوان عدالت اداری – بیمه  وکیل تامین اجتماعی بازنشستگی وکیل تامین اجتماعی   بیمه بیکاری   خدمات درمانی وکیل تامین اجتماعی از کار افتادگی  بیمه بیکاری وکیل تامین اجتماعی

7 نظر در مورد “تامین اجتماعی

 1. باسلام، بنده اواخر سال ۹۶ بدلیل بیماری چاقی مفرط تحت عمل جراحی اسلیو معده قرار گرفتم، که متاسفانه به دلیل عدم تبحر پزشک جراحم دچارعارضه فیستول مری به ریه شدم، و به مدت دوسال درگیر بیماری شدم و بطور کل توانایی انجام کار از بنده سلب شد، بعد از شکایت از پزشکم.، کمیسیون پزشکی قصور ایشان را محرز دانسته و ۱۰درصد ارش دیه کامل مشخص کرد،که در دادگاه جرائم پزشکی هم پزشکم اقرار به بزه انتصابی کرد و برای دادگاه جرائم پزشکی هم محرز شد، درحالیکه قبل از این مسائل شاغل بودم (نیروی حراستی) و حق بیمه پرداخت میشد برای من، اما شدت بیماری به حدی بود که بنده ۸۰کیلوگرم از وزن بدنم را روی تخت بیمارستان از دست دادم و دچار عضله سوزی شدم و تا الان درگیر بیماری هستم و قادر به انجام فعالیت و اشتغال نیستم، از اواخر سال سال۹۴ بیمه پرداخت شده برام تا فکر کنم خرداد ۹۷ که رسما دیگه بیکار شدم و بیمه بنده قطع شد؛؛
  سوالم اینه که بنده الان میتونم جهت از کار افتادگی ناشی از بیماری اقدام بکنم یا نه؟
  شدت از کار افتادگیم هم عرض کردم بقدری هست که قادر به انجام کار سابق نیستم، چونن تقریبا ۸۰درصد از ریه م دچار پنومونی شد و بشدت از نظر جسمی اسیب دیدم،(برای کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی مدارک کمیسیون جرائم پزشکی نیاز هست ارائه کنم؟) حالا اسیب روحی و روانی که بماند،
  ممنون میشم راهنماییم کنید بلکه احقاق حق بشه و بنده حقیر دستم جلوی کسی دراز نشه برای امرار معاش😔

 2. باسلام، بنده اواخر سال ۹۶ بدلیل بیماری چاقی مفرط تحت عمل جراحی اسلیو معده قرار گرفتم، که متاسفانه به دلیل عدم تبحر پزشک جراحم دچارعارضه فیستول مری به ریه شدم، و به مدت دوسال درگیر بیماری شدم و بطور کل توانایی انجام کار از بنده سلب شد، بعد از شکایت از پزشکم.، کمیسیون پزشکی قصور ایشان را محرز دانسته و ۱۰درصد ارش دیه کامل مشخص کرد،که در دادگاه جرائم پزشکی هم پزشکم اقرار به بزه انتصابی کرد و برای دادگاه جرائم پزشکی هم محرز شد، درحالیکه قبل از این مسائل شاغل بودم (نیروی حراستی) و حق بیمه پرداخت میشد برای من، اما شدت بیماری به حدی بود که بنده ۸۰کیلوگرم از وزن بدنم را روی تخت بیمارستان از دست دادم و دچار عضله سوزی شدم و تا الان درگیر بیماری هستم و قادر به انجام فعالیت و اشتغال نیستم، از اواخر سال سال۹۴ بیمه پرداخت شده برام تا فکر کنم مرداد ۹۷ که رسما دیگه بیکار شدم و بیمه بنده قطع شد؛؛
  سوالم اینه که بنده الان میتونم جهت از کار افتادگی ناشی از بیماری اقدام بکنم یا نه؟
  شدت از کار افتادگیم هم عرض کردم بقدری هست که قادر به انجام کار سابق نیستم، چونن تقریبا ۸۰درصد از ریه م دچار پنومونی شد و بشدت از نظر جسمی اسیب دیدم،(برای کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی مدارک کمیسیون جرائم پزشکی نیاز هست ارائه کنم؟) حالا اسیب روحی و روانی که بماند،
  ممنون میشم راهنماییم کنید بلکه احقاق حق بشه و بنده حقیر دستم جلوی کسی دراز نشه برای امرار معاش😔

  1. با سلام
   لطفا تصویر اسناد و مدارک خود را به واتس اپ یا تلگرام شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ جهت بررسی دقیق ارسال فرمائید.

 3. با سلام و احترام،
  اگر مبتلا به افسردگی حاد (غیرناشی ازکار) همه داروها، درمانها و بستری در بیمارستان را به دستور پزشک معالج و یا کمیسیون پزشکی انجام دهد و بهبود نیابد ولی فقط درمان با شوک اعم از برقی یا غیره را به دلیل ترس شدید، رضایت ندهد آیا ازکارافتادگی اش تایید میشود یا تامین اجتماعی، همین موضوع را به عنوان خودداری از درمان بهانه میکند؟

 4. سلام. بر اساس قراردادی که با سازمان دولتی منعقد شده، کارفرما ملزم به پرداخت بیست میلیون تومان بیمه تأمین اجتماعی در طول دوازده ماه برای بنده می‌باشد. در انتخاب عناوین شغلی، حق بیمه ماهیانه و… اختیار کامل وجود دارد. از کارفرما درخواست کنم چه عنوان شغلی، چه مقدار حق بیمه ماهانه و… را برای بنده لحاظ کند که بیشترین مزایای ممکن را داشته باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس