« اظهار نامه و دادخواست »

اظهارنامه و دادخواست از مهمترین اوراق قضائی محاکم میباشند که نحوه تنظیم ان نقش اساسی در موفقیت پرونده داشته و لازم است که توسط یک وکیل متخصص و باسابقه نگارش گردد.

هر کس می تواند بصورت رسمی قبل از تقدیم دادخواست حق خود را بوسیله اظهار نامه از طرف مقابل خود مطالبه نماید. خواه این حق استرداد سند یا مدرکی باشد یا انجام تعهد یا اظهاراتی راجع به معاملات و یا هر خواسته دیگر .

اظهار نامه در واقع یک اخطار قانونی قبل از دادخواهی حقوقی در مرجع قضائی میباشد .

 

 

 

فرم اظهار نامه  سفید                                            فرم اظهار نامه تکمیل شده

 

اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک به مخاطب ابلاغ میگردد و مخاطب می تواند پاسخ خود را در ستون مقابل اظهار نامه در هنگام ابلاغ نوشته و یا طی اظهار نامه دیگری شخصاً یا توسط وکیل به اظهار کننده پاسخ دهد .

مواد ۱۵۶ و ۱۵۷  قانون آئین دادرسی مدنی به اظهار نامه اختصاص یافته است .

در صورتیکه مخاطب شما در مهلت مقرر مبادرت به انجام خواسته شما ننمود می توانید طی فرم دادخواست از دادگاه خواسته خود را به طرفیت خوانده مطرح نمائید .

نمونه فرم دادخواست                                      اظهارنامه و دادخواست

 

اعلام شکایت در دادگاه های حقوقی و تشکیل پرونده بوسیله دادخواست انجام میگردد ؛ اظهار نامه و دادخواست از پر کاربردترین اوراق قضائی در دادگاه های حقوقی کشور می باشد .

نحوه طرح دعوی و نگارش و تنظیم اظهارنامه و دادخواست بسیار حائز اهمیت بوده و کوچکترین اشتباه در نگارش آن ممکن است شما را از حق و حقوق قانونی تان محروم نماید .

در تنظیم و تهیه اظهارنامه و دادخواست و لایحه دفاعیه بهتر است به نزدیکترین دفتر وکالت به محل کار یا زندگی خود مراجعه و از خدمات حقوقی وکیل استفاده نموده و حتی اگر به هر دلیلی قصد وکیل گرفتن نداشته باشید حداقل تنظیم دادخواست و اظهارنامه خود را از وکیل بخواهید .

     دفتر وکالت ما زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری و قضات بازنشسته و کارشناسان حقوقی زبده آمادگی تنظیم متن اظهار نامه یا دادخواست شما را دارا میباشد.

  در صورت تمایل می توانید با شماره۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرموده و یا به نشانی تهران ـمیدان فردوسی ـ نرسیده به استاد نجات الهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷ مراجعه فرمائید .

تشکیل پرونده و شروع به رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ؛ دادخواست می بایست به تعداد خواندگان باضافه یک نسخه اضافی جهت بایگانی در پرونده باشد .

در دادخواست می بایست نشانی خوانده جهت ابلاغ و همچنین تقویم خواسته مقوم گردد دعاوی حقوقی به دودسته کلی دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی از لحلظ هزینه دادرسی تقسیم میگردند که خواهان موظف است قبل از رسیدگی ابطال تمبر جهت هزینه دادرسی نموده و اوراق و ضمائم را برابر با اصل نماید .

هزینه دادرسی دعاوی و دادخواست های مالی در مرحله بدوی ۵/۳ % ارزش خواسته و در مرحله تجدید نظر خواهی و واخواهی ۵/۴% محکوم به و در مرحله فرجامخواهی ، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ۵/۵% ارزش خواسته میباشد .

علاوه بر این هزینه ثبت دادخواست و اوراق و … در دفاتر خدمات الکترونیک نیز می بایست پرداخت گردد .

وکیل دادگستری نیز می بایست ابطال تمبر مالیاتی و کانون نموده تا بتواند اعلام وکالت نماید .

پرداخت هزینه دادرسی رکن مهمی بوده و بدون پرداخت آن امکان رسیدگی وجود نخواهد داشتْْٰٰ.  مگر آنکه اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته شود که آن نیز منوط به تشریفات خاص و اطاله دادرسی می باشد بنابراین توصیه میگردد هزینه دادرسی پرداخت گردد .

اظهارنامه و دادخواست

« اظهار نامه و دادخواست »

اظهارنامه و دادخواست از مهمترین اوراق قضائی محاکم میباشند .

هر کس می تواند بصورت رسمی قبل از تقدیم دادخواست حق خود را بوسیله اظهار نامه از طرف مقابل خود مطالبه نماید. خواه این حق استرداد سند یا مدرکی باشد یا انجام تعهد یا اظهاراتی راجع به معاملات و یا هر خواسته دیگر .

اظهار نامه در واقع یک اخطار قانونی قبل از دادخواهی حقوقی در مرجع قضائی میباشد .

 

 

 

فرم اظهار نامه  سفید                                            فرم اظهار نامه تکمیل شده

 

اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک به مخاطب ابلاغ میگردد و مخاطب می تواند پاسخ خود را در ستون مقابل اظهار نامه در هنگام ابلاغ نوشته و یا طی اظهار نامه دیگری شخصاً یا توسط وکیل به اظهار کننده پاسخ دهد .

مواد ۱۵۶ و ۱۵۷  قانون آئین دادرسی مدنی به اظهار نامه اختصاص یافته است .

در صورتیکه مخاطب شما در مهلت مقرر مبادرت به انجام خواسته شما ننمود می توانید طی فرم دادخواست از دادگاه خواسته خود را به طرفیت خوانده مطرح نمائید .

نمونه فرم دادخواست                                      اظهارنامه و دادخواست

 

اعلام شکایت در دادگاه های حقوقی و تشکیل پرونده بوسیله دادخواست انجام میگردد ؛ اظهار نامه و دادخواست از پر کاربردترین اوراق قضائی در دادگاه های حقوقی کشور می باشد .

نحوه طرح دعوی و نگارش و تنظیم اظهارنامه و دادخواست بسیار حائز اهمیت بوده و کوچکترین اشتباه در نگارش آن ممکن است شما را از حق و حقوق قانونی تان محروم نماید .

در تنظیم و تهیه اظهارنامه و دادخواست و لایحه دفاعیه بهتر است به نزدیکترین دفتر وکالت به محل کار یا زندگی خود مراجعه و از خدمات حقوقی وکیل استفاده نموده و حتی اگر به هر دلیلی قصد وکیل گرفتن نداشته باشید حداقل تنظیم دادخواست و اظهارنامه خود را از وکیل بخواهید .

     دفتر وکالت ما زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری و قضات بازنشسته و کارشناسان حقوقی زبده آمادگی تنظیم متن اظهار نامه یا دادخواست شما را دارا میباشد.

  در صورت تمایل می توانید با شماره ۸۸۹۳۰۵۱۶ الی ۲۰ تماس حاصل فرموده و یا به نشانی تهران ـمیدان فردوسی ـ نرسیده به استاد نجات الهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷ مرجعه فرمائید .

تشکیل پرونده و شروع به رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ؛ دادخواست می بایست به تعداد خواندگان باضافه یک نسخه اضافی جهت بایگانی در پرونده باشد .

در دادخواست می بایست نشانی خوانده جهت ابلاغ و همچنین تقویم خواسته مقوم گردد دعاوی حقوقی به دودسته کلی دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی از لحلظ هزینه دادرسی تقسیم میگردند که خواهان موظف است قبل از رسیدگی ابطال تمبر جهت هزینه دادرسی نموده و اوراق و ضمائم را برابر با اصل نماید .

هزینه دادرسی دعاوی و دادخواست های مالی در مرحله بدوی ۵/۳ % ارزش خواسته و در مرحله تجدید نظر خواهی و واخواهی ۵/۴% محکوم به و در مرحله فرجامخواهی ، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ۵/۵% ارزش خواسته میباشد .

علاوه بر این هزینه ثبت دادخواست و اوراق و … در دفاتر خدمات الکترونیک نیز می بایست پرداخت گردد .

وکیل دادگستری نیز می بایست ابطال تمبر مالیاتی و کانون نموده تا بتواند اعلام وکالت نماید .

پرداخت هزینه دادرسی رکن مهمی بوده و بدون پرداخت آن امکان رسیدگی وجود نخواهد داشتْْٰٰ.  مگر آنکه اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته شود که آن نیز منوط به تشریفات خاص و اطاله دادرسی می باشد بنابراین توصیه میگردد هزینه دادرسی پرداخت گردد .

اظهارنامه و دادخواست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس