ابطال گزارش اصلاحی

 ابطال گزارش اصلاحی در صورت سازش و به تبع صدور دادنامه سازشی طی دادخواست توسط وکیل متخصص صورت میپذیرد .

چنانچه در اثریک گزارش اصلاحی به منافع شما تعرض گردیده چاره کار شما نزد ماست .

نشانی دفتر وکالت ما :

تهران – میدان فردوسی – نرسیده به استاد نجات اللهی ک نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت شماره تماس ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

گزارش اصلاحی چیست ؟

       چنانچه طرفین دعوی در جلسه دادرسی در شورای حل اختلاف یا دادگاه به صلح و سازش برسند دادنامه اصلاحی صادر میگردد که در صورت نارضایتی از ان لازم است دادخواست ابطال گزارش اصلاحی توسط وکیل متخصص ثبت شود.

    گزارش اصلاحی صادر گردیده نسبت به طرفین و وراث و قایم مقام قانونی آنان لازم الاتباع می باشد .

این دادنامه با خواسته ابطال گزارش اصلاحی قابل ابطال میباشد و اعتراض ثالث بر گزارش اصلاحی مسموع نمیباشد .

       از انجا که گزارش اصلاحی در حکم سند صلح میباشد و به جهت اینکه در دادگاه و نزد مقامی رسمی تنظیم گردیده بنابراین سند رسمی صلح تلقی گردیده و اعتراض ثالث بر گزارش اصلاحی مسموع نبوده بلکه باید دادخواست ابطال گزارش اصلاحی ثبت نمود.

      براساس این ماهیت مرکب ، گزارش اصلاحی ، صلح قضایی است (ماند مزایده که بیع قضایی است ) که هم ماهیت مدنی دارد وهم ماهیت قضایی و قابلیت استناد دارد .

       فی الواقع گزارش اصلاحی عقد صلحی است که فقط میان نسبت به طرفین و وراث و قایم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاها به موقع اجرا گذاشته میشود .

       نکته مهم این است اگر گزارش اصلاحی کامل تکمیل نشود و هر دو طرف سازش را قبول نکنند ، تبعاً تعهداتی که ضمن سازش انجام داده اند نیز بلااثر خواهد شد .

در خصوص ابطال گزارش اصلاحی لازم است از خدمات مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوید .

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۱۸۴ و۱۸۵ به گزارش اصلاحی اشاره نموده است :

ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

      ” دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قایم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود ، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .”

ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی

      “هرگاه سازش محق نشود ، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .”

ابطال گزارش اصلاحی
ابطال گزارش اصلاحی

ابطال گزارش اصلاحی

    اگر گزارش اصلاحی بنا بر دلایلی به اشتباه صادر شده باشد ، ذینفع می تواند درخواست ابطال آن را از مرجع صالح تقاضا نماید.

     برخی معتقدند به دلیل آنکه گزارش اصلاحی در قالب دادنامه نگارش نمی شود و رای تلقی نمی گردد، نوعی قرارداد قضایی به شمار می رود که جهت تثبیت توافقات طرفین دعوا تنظیم میگردد بنابراین مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی باشد .

     اما برخی دیگر نظر مخالف دارند واعتقاد دارند که چنین تحلیلی از مبانی قاطع و خدشه ناپذیری برخوردار نبوده ومالاً صحت آن محل تردید جدی است .

      چرا که زمانیکه علیرغم وجود گزارش اصلاحی در خصوص موضوع مورد نزاع ، طرفین بتوانند آزادانه و بدون هیچ قید وبندی مجدداً در خصوص همان موضوع به محکه مراجعه نمایند پس فایده گزارش اصلاحی چیست ؟

     به عبارتی اگر صدور گزارش اصلاحی منجر به فصل خصومت نگردد، وضع مقررات مربوط به آن با حکمت مقنن سازگاری نخواهد داشت .

     ضمن آنکه عدم حکومت قاعده اعتبار امرمحکوم بها بر گزارش اصلاحی منجر به صدور احکام متعارضی خواهد شد که با فلسفه قوانین شکلی حاکم بر دادرسی هم در تعارض آشکار است .

چرا که از یک طرف با گزارش اصلاحی مواجه هستیم که وفق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی لازم الاجراست واز طرفی رای دیگری در خصوص همان موضوع صادره شده که متفاوت با گزارش اصلاحی سابق است و بلا تردید این رای نیزلازم الاجرا خواهد بود .

    بدیهی است چنین وضعیتی به اختلاف موجود بین طرفین دعوا دامن زده و در نهایت اختلال در نظام قضایی را در پی خواهد شد .

      لذا گزارش اصلاحی همانند هرسند عادی یا رسمی دیگری میتواند موضوع  در خواست فسخ و یا ابطال گردد.

    مصادیق گزارشات اصلاحی قابل الابطال ، قابل شمارش نمی باشد و می بایست با هر مورد بنا به موضوع گزارش ، تصمیم گیری شود در این صورت فردی که طرف دعوا بوده و مدعی است که گزارش اصلاحی بنا به دلایلی به اشتباه صادر گردیده می بایست ابطال آن را از دادگاه صالح درخواست نماید.

    مسلم است که توافق بین طرفین بدون رضایت هر دو طرف امکان پذیر نمی باشد .

برای اینکه توافق دو طرف همراه با رضایت متقابل باشد ، قیود و شروط ذیل باید فراهم گرد :

۱)یکسان بودن عنوان عقد

     وحدت عنوان عقد بمعنای این است که عنوان عقد مورد توافق طرفین می بایست یکی باشد بطور مثال باید عنوان عقد مورد توافق هردو طرف ، عقد بیع باشد اما اگر قصد یکی ازطرفین ایجاب عقد بیع باشد وقصد طرف دیگر ، قبول عقد صلح باشد ، رضایت دو طرفه حاصل نگردیده است .

۲)یکسان بودن موضوع عقد

      یکسان بودن موضوع عقد بدین معنا می باشد که موضوع عقد می بایست مورد توافق و رضایت هر دو طرف باشد بطور مثال اگر در یک معامله فروشنده ایجاب خود را صرفاً برای فروش خانه اعلام نماید اما خریدار قبول را برای خرید خانه همراه با اثاثیه آن اعلام دارد ، این توافق دو طرفه حاصل نگردیده است .

۳)یکسان بودن وصف موضوع تراضی طرفین

    اوصاف مورد تراضی و توافق طرفین می بایست یکسان باشد مثلاً اگر فروشنده ایجاب خود را بر مبنای فروش شلوار جین اعلام دارد اما خریدار قبول خود را بدلیل خرید شلوار پارچه ای اعلام دارد توافق دو طرفه حاصل نگردیده است .

    نتیجه اینکه اگر طرفین دعوی بر موضوعی تراضی و سازش نمایند که یکی از سه شرط فوق را دارا نباشد آن تراضی صحیح نبوده و قابل ابطال می باشد .

   همچنین با توجه به ماهیت گزارش اصلاحی که عقد صلح است ، پس مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر می تواند موضوع بطلان یا فسخ قرارگیرد و طرح دعوی فسخ یا ابطال آن امکان پذیر می باشد .

   مضافاً همان گونه که ذکر شد ، گزارش اصلاحی مشمول احکام وآثار عقد صلح است ؛ بنابراین درخواست ابطال سازش از جمله (به سب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه ) مجاز می باشد.

   مستند به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی (عقود و قرارداد هایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست .)  

مستندات قانونی مرتبط با ابطال گزارش اصلاحی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    شماره نظریه :۷/۹۸/۱۴۸۵ شماره پرونده : ح ۵۸۴۱ -۷۲۱ -۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰ /۰۸

    آیاخواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است یا خیر با توجه به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام و مواد ۸ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی که منتهی به صدور اجراییه دادگاه شده است وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟

۱-با توجه به اینکه برابر ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافق طرفین است .

بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد ، استماع دعوی بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می شود ، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعین می گردد .

۲-باتوجه به اینکه مطابق ماده ۱۸۴ قانون قانون مذکور ، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگا ه ها به مورد اجرا گذارده میشود ، با لحاظ مواد ۸ و ۳۱۶ قانون فوق جلوگیری از اجرای مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها بوده و موجب قانونی جهت جلوگیری از اجرای آن با صدور دستور موقت از سوی دادگاه دیگر وجود ندارد .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایِیه

شماره نظریه : ۷/۹۷/۲۹۷۴ شماره پرونده ۹۷-۲۶-۲۹۷۴ تاریخ نظریه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱-صرف عدم اجرای تعهدات مذکور در گزارش اصلاحی موجب بطلان آن نیست ؛ بنابراین در فرض سوال امکان طرح دعوای بطلان گزارش اصلاحی وجود ندارد .

۲-از آنجا که گزارش اصلاحی به مانند احکام دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود وباصدور این گزارش ، دادرسی که پس از تقدیم دادخواست کامل به جریان افتاده است قطع می گرد ، چنانچه طرفین در سازش نامه توافق کرده باشند که در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعد ، سازش نامه کان لم یکن تلقی شود وبر این مبنی گزارش اصلاحی صادر شده باشد ، در فرض سوال مادام که با احرازشرط فاسخ ، حکم قطعی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی (تایید انفساخ صلح) صادر نشده است ، مفاد آن به اعتبار و قوت خود باقی است.

ابطال گزارش اصلاحی
ابطال گزارش اصلاحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس